" />

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kidshousekeeping

Kidshousekeeping
Zuiderweg 77
7907 CK Hoogeveen
Tel: 06-50287833
Info@kidshousekeeping.nl

Versie geldig vanaf: 1 maart 2010

 
 
Artikel 1 Definities
 
1.1              Kidshousekeeping, statutair gevestigd te Hoogeveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01148594
                   BTW Nr. NL104635629B01
1.2              Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Kidshousekeeping.
1.3              Consument: een Klant als omschreven in artikel 1.2 die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.
1.4              Website van Kidshousekeeping: de website van Kidshousekeeping te bereiken via www.kidshoudekeeping.nl.
1.5              Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Kidshousekeeping georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij Kidshousekeeping en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
1.6              Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
1.7              Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Kidshousekeeping en het aankoopbedrag terug te krijgen.
 
Artikel 2 Algemene bepalingen
 
2.1              De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Kidshousekeeping deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.2              Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van Kidshousekeeping die strekken tot de verkoop van producten.
2.3              De eventueel door Klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Kidshousekeeping
2.4              Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5              In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.6              De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Kidshousekeeping op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kidshousekeeping kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Kidshousekeeping is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie

Artikel 3 Aanbiedingen
 
3.1              Bij de op de website van Kidshousekeeping aangeboden producten worden product specificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
3.2              De op de website van Kidshousekeeping aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.
3.3              Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Kidshousekeeping op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt echter zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
3.4              Kidshousekeeping verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.
 
Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
 
4.1              Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Kidshousekeeping uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Kidshousekeeping akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4.2              Een overeenkomst komt ook tot stand indien Kidshousekeeping aanvangt met de levering van producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de website van Kidshousekeeping.
4.3              Het staat Kidshousekeeping altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al betaling heeft verricht aan Kidshousekeeping zal Kidshousekeeping dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de Klant.
 
Artikel 5 Levering
 
5.1              Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Kidshousekeeping de bestelde producten aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aangegeven.
5.2              De Klant kan de bestelde producten tevens afhalen bij Kidshousekeeping.
5.3              Levering van producten vindt plaats binnen de EU.
5.4              Levering van de bestelling geschiedt op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen is tussen Kidshousekeeping en de Klant.
5.5              Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Kidshousekeeping en de Klant worden de door Klant bestelde producten beginsel binnen tien (10) dagen geleverd door Kidshousekeeping, tenzij Producten op maat gemaakt worden door Kidshousekeeping.
5.6              Indien Kidshousekeeping niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.4 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien Kidshousekeeping niet in staat is om het door Klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
5.7              Bij afwezigheid ten tijde van aflevering, of andere reden waarbij de bestelde producten niet kunnen worden achtergelaten, zal Kidshousekeeping de extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen
 

Artikel 6 Retournering van producten
 
6.1              Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product, mits ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd, zonder opgaaf van redenen aan Kidshousekeeping retour te zenden. Uitgezondert producten die op maat gemaakt zijn of specifieke wensen van de klant aangepast zijn vallen niet onder dit herroepingsrecht! (6,6)
6.2              Kidshousekeeping zal na ontvangst van het product de factuurwaarde + verzendkosten van het product binnen veertien (14) dagen terug boeken naar de Consument.
6.3              Indien een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Klant.
6.4              De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.
6.5              Indien een product of verpakking beschadigd is heeft de Consument geen recht meer om het product te retourneren.
6.6              De Consument kan zijn herroepingsrecht niet jegens Kidshousekeeping hanteren indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de Klant is vervaardigd of onder een andere uitzondering valt als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Artikel 7 Garantie
 
7.1              De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de Klant direct na ontdekking aan Kidshousekeeping te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
7.2              Bij gebreke aan het Product dient de Klant telefonisch contact op te nemen met Kidshousekeeping.
7.3              Indien de klachten gegrond worden verklaard door Kidshousekeeping wordt de Klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.
7.4              Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van zes(6) maanden. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door Kidshousekeeping, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de Klant.
7.5              Tevens heeft de Klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de Klant.
7.6              Het recht op garantie is niet van toepassing indien gebreken zijn ontstaan:
·         de Klant bewerkingen heeft uitgevoerd of op enige andere wijze de originele aard van de geleverde Producten heeft gewijzigd;
·         als gevolg van normale slijtage;
·         gebrekkige inbouw- en montagewerkzaamheden;
·         foutieve ingebruikname;
·         foutief, onvakkundig of slordig gebruik;
·         invloeden van buitenaf;
·         door niet volgens de richtlijnen van het montagevoorschrift te werken of originele onderdelen zijn gewijzigd of door vreemde onderdelen zijn vervangen.
 
 
Artikel 8 Prijs & Betaling
 
8.1              Op de website van Kidshousekeeping vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.
8.2              De Consument dient het factuurbedrag voorafgaand aan de levering te voldoen aan Kidshousekeeping.
8.3              De Klant, indien handelend in de uitoefening van  beroep of bedrijf, dient vijftig procent (50%) van het factuurbedrag voorafgaand aan de levering te voldoen. De resterende vijftig procent (50%) dient de Klant aan Kidshousekeeping te voldoen op het moment van levering..
8.4              Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Kidshousekeeping geen invloed heeft zoals BTW tarieven.
8.5              Indien de door de Klant bestelde producten worden geleverd op een door de Klant bepaald adres, dient de Klant het verschuldigde bedrag contant aan de vervoerders te betalen.
8.6              Indien de Klant de bestelde producten afhaalt bij Kidshousekeeping dient kan de Klant het verschuldigde bedrag doormiddel van contante of PIN betaling aan Kidshousekeeping doen toekomen.
8.7              Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Kidshousekeeping gemeld te worden, waarna Kidshousekeeping het bedrag zal corrigeren.
8.8              Onjuistheden in de facturatie ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.
 
Artikel 10 Voorbehoud van eigendom
 
10.1     De door Kidshousekeeping geleverde producten blijven eigendom van Kidshousekeeping tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Kidshousekeeping gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
10.2     Ingeval Kidshousekeeping een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Kidshousekeeping vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 
Artikel 11 Overmacht
 
11.1                 Kidshousekeeping is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2            Kidshousekeeping kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Kidshousekeeping gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid
 
12.1          Indien Kidshousekeeping aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
12.2          Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Kidshousekeeping beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.3          Kidshousekeeping is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kidshousekeeping aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kidshousekeeping toegerekend kunnen worden
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
12.4          Kidshousekeeping sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Kidshousekeeping geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Kidshousekeeping, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
12.5          Kidshousekeeping is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
 
13.1          Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kidshousekeeping partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2          De Klant en Kidshousekeeping zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.